Banc dels aliments de les comarques de Girona

Pàgina exclusiva per Entitats Associades

S’aprova la reforma de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de mecenatge

Informem que ahir, 19 de desembre, el Consell de Ministres va aprovar el “Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre“, que modifica la llei del mecenatge vigent des de fa més de 21 anys. Avui, 20 de desembre, ha estat publicada al BOE i serà vigent a partir de l’1 de gener de 2024.

Aneu a la pàgina FISCALITAT de la web bancdelsalimentsgirona.org

Requeriments per ser Entitat receptora

1) Les Entitats privades, d’iniciativa social i sense afany de lucre, encara que tinguin ingressos, sempre que aquests ingressos no cobreixin els ajuts alimentaris i que el cost del seu funcionament no estigui finançat pels pressupostos de cap organisme públic o privat. En els seus estatuts hi ha de constar entre altres la finalitat de facilitar aliments als més necessitats.
2) Entitats purament assistencials (que no estan constituïdes legalment, com poden ser, per exemple, les parròquies).
3) Queden excloses les Entitats privades d’iniciativa mercantil, és a dir, amb ànim de lucre.

Procés a seguir per les Entitats que sol·licitin ser acceptades com Entitiat receptora d’aliments:

1) Adreçar una carta de sol·licitud explicant la seva activitat, les persones a les que atén i els recursos de que disposa.
2) Entrevista personal a que serà convocat a la recepció de la carta.
3) Omplir els formularis que li seran facilitats.
4) El Banc programarà una visita dels seus voluntaris a les seves instal·lacions.
5) L’informe serà sotmès a la Comissió Provincial dels Aliments.
6) En cas d’aprovació serà reconeguda com a Entitat receptora del Banc dels Aliments.

Normes i Documents:

Requisits.pdf
Compromisos.pdf
Documents.pdf

Actualització nombre de beneficiaris.

El aliments s’assignen a les Entitats benèfiques segons el nombre i tipologia dels beneficiaris, per tant anualment i quan es realitzi una visita de seguiment, es demanarà la seva actualització.

contacte:

  info@bagirona.org

AVIS LEGAL

Està inscrit en el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya amb el nombre 420, sent el seu nombre d’identificació fiscal el G-17457672. Política de Protecció de dades