Banc dels aliments de les comarques de Girona

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS DE GIRONA informa als usuaris del seu lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin recollir-se per la navegació a través del seu lloc web. Aquesta web no recull dades personals dels usuaris si aquests no emplenen el formulari corresponent i accepten la política de protecció de dades de forma expressa.

FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS DE GIRONA és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals.

S’informa que, conforme a aquesta, es garanteix a l’interessat l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, oblit i limitació de les dades que el concerneixen, havent de dirigir-se per això, mitjançant comunicació escrita a la següent adreça electrònica: privacitat@bagirona.org. El titular de les dades resulta informat i consent de forma expressa el tractament de les seves dades marcant la casella corresponent. El tractament de les seves dades personals es durà a terme sota les degudes condicions de seguretat i secret professional, pel període que resulti necessari per a la finalitat per a la qual són recaptades i tractades, i en les condicions a continuació assenyalades.

2. INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT

Segons el que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari ha de rebre informació puntual i concreta del responsable del tractament i els usos i finalitats d’aquest. Per a això, s’indica la següent informació:

2.1 RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Identitat: FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS DE GIRONA
 • CIF: G17457672
 • Adreça postal: C/ Palol d’Onyar, 3-5 17004 Girona
 • Correu electrònic:  privacitat@bagirona.org

2.2 FINALITAT DEL TRACTAMENT I PERÍODE DE CONSERVACIÓ

A la FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS DE GIRONA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per a les següents finalitats:

 • A En cas de donacions puntuals, gestionar la donació puntual realitzada i emetre el corresponent Certificat de desgravació fiscal. Les dades es conservaran durant els 10 anys següents a la donació.
 • B En cas de donacions periòdiques, gestionar les donacions periòdiques i emetre el corresponent Certificat de desgravació fiscal. Les dades es conservaran durant els 10 anys següents a l’última donació.
 • C En cas de consentir-ho, l’enviament del butlletí de la Fundació. Les dades es conservaran fins a la sol·licitud de baixa de l’interessat.
 • D En cas d’inscriure’s com a voluntari, gestionar el procés d’inscripció i la seva prestació d’ajuda en les diverses campanyes, així com les comunicacions vinculades a la campanya. Les dades es conservaran durant 10 anys després de la sol·licitud de baixa de l’interessat com a voluntari.
 • E Contactar amb l’usuari interessat per a facilitar-li la informació sol·licitada. Les dades facilitades es conservarà durant 6 mesos després de la consulta realitzada, tret que a partir de la mateixa sorgeixi un encàrrec.

2.3 LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 • 1. Per a les finalitats indicades amb les lletres A a D de l’apartat anterior, FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS DE GIRONA es troba legitimada pel seu consentiment exprés en el moment d’introduir les dades de caràcter personal.
 • 2. Per a la fi indicada amb la lletra E), FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS DE GIRONA es troba legitimada pel seu interès legítim de gestionar les dades dels seus voluntaris.

2.4 DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Les seves dades no seran objecte de cap cessió, excepte aquelles dades que hagin de ser comunicades a l’Agència Tributària per al compliment de les nostres obligacions fiscals i a Sendinblue per a la gestió de l’enviament del butlletí en cas d’haver-se subscrit.

2.5 DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si a la FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS DE  GIRONAestà tractant dades personals que els concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i, en qualsevol moment, a oposar-se al tractament de les mateixes.

Per a l’exercici dels drets reconeguts, l’interessat podrà posar-se en contacte a través de l’adreça de correu electrònic o adreça postal indicades en el primer paràgraf.

Finalment, l’interessat, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l’autoritat nacional de control, a aquest efecte ha de dirigir-se a l’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES.

3. MESURES DE SEGURETAT

De conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS DE GIRONA  està complint amb totes les obligacions establertes per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, els quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats.

FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS DE GIRONA garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

4. DETALL DELS PRINCIPIS QUE APLIQUEM A LA INFORMACIÓ PERSONAL

Per tal de garantir les exigències del nou reglament europeu relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, fem acompliment d’una sèrie de principis:

 • Licitud, lleialtat i transparència: En tot moment el tractament de les teves dades personals es produirà d’una manera lícita, lleial i transparent, i tenen com a punt de partida la sol·licitud de consentiment específic per cadascun dels propòsits desitjats.
 • Minimització de dades: En tot moment es sol·licitaran les dades que siguin exclusivament necessàries pel compliment de l’objectiu pel qual es sol·liciten, mai es demanarà informació que no sigui del tot necessària.
 • Limitació en el temps de durada de la conservació: Les dades sol·licitades tindran un termini d’expiració, aquest termini podrà variar en funció de la finalitat amb la que van ser recollits inicialment. Pot trobar més informació sobre aquest punt en l’apartat anterior 2.2 sobre la FINALITAT DEL TRACTAMENT I PERIODE DE LA SEVA CONSERVACIÓ.
 • Integritat i confidencialitat: Totes les dades recopilades seran tractades de la manera més idònia possible, garantint que es prendran les mesures mes adients per tal que tant la teva seguretat com la confidencialitat es mantinguin protegides.

5. INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

CATEGORIA DE LES DADES QUE ES TRACTEN

 • Per donar resposta a les peticions i consultes que ens enviïn mitjançant el correu electrònic, es tractaran les dades de l’adreça de correu electrònic al qual respondre i el nom i cognoms que se’ns hagin facilitat.
 • En cas d’omplir el formulari de voluntariat, les dades que es tractaran seran el nom, el cognoms, el D.N.I. o número d’identificació personal, un número mòbil per contactar telefònicament i una adreça de correu electrònic per poder contactar de forma digital.
 • La resta de dades són opcionals i només necessitem aquelles de les que n’hem fet esment per dirigir-nos al remitent poder posar-nos en contacte.